Zawiadomienie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta ws. poseł SenyszynB

 

18 marca 2015 r., Warszawa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiamy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 133 oraz 212 § 2 i 216 § 2 Kodeksu karnego przez Wiceprzewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joannę Senyszyn w dniu 2 marca 2015 r. w stacji telewizyjnej TVN24, na szkodę poległych, zmarłych i żyjących Żołnierzy II Konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”, w tym na szkodę składającego niniejsze zawiadomienie Tadeusza Płużańskiego, syna Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan” (1920-2002), więźnia hitlerowskiego w latach 1940-1945 i komunistycznego w latach 1947-1956, skazanego w 1948 r. na karę śmierci, następnie ułaskawionego.

W oparciu o powyższe, na podstawie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do czynu z art. 133 KK, oraz na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do czynu z art. 212 § 2 i 216 § 2 KK, wnosimy o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w sprawie.

Uzasadnienie

W dniu 2 marca w programie publicystycznym „Tak jest” wyemitowanym ok. godz. 18.00 przez stację telewizyjną TVN24 (adres internetowy, pod którym znajduje się zapis audiowizualny programu:http://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/spor-o-historie-wykletych,520347.html), Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joanna Senyszyn powiedziała:

„Żołnierze Wyklęci zabili tylko tysiąc radzieckich żołnierzy, a trzydzieści tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci, że je gwałcili, mordowali i rabowali”.

Wypowiedź ta miała charakter zniesławiający poległych i pomordowanych oraz znieważający ostatnich jeszcze żyjących Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia, wypowiedziane z pełną premedytacją, świadomością nieprawdziwości tej informacji, obliczone na poniżenie w opinii publicznej i upokorzenie tych najwspanialszych polskich żołnierzy walczących z okupantem sowieckim i komunistycznym wrogiem. To znieważenie i zniesławienie żołnierzy polskich, którzy walcząc o wolną suwerenną Polskę cierpieli mękę, tortury i ponosili śmierć w więzieniach PRL bądź w walce z okupantem sowieckim, dotyka zarówno poległych i straconych, jak i jeszcze żyjących Żołnierzy Wyklętych II Konspiracji.

Poprzez niewątpliwe zniesławienie poległych i pomordowanych oraz poprzez znieważenie ostatnich żyjących Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia, naruszono nie tylko dobre imię tej bohaterskiej grupy narodowej i ich poszczególnych członków, ale dokonano jednocześnie celowego publicznego znieważenia Narodu Polskiego. Okazywanie pogardy, uwłaczanie szacunkowi i czci Żołnierzom Wyklętym, którzy do końca walczyli o niepodległość Polski, o prawo do samostanowienia Narodu Polskiego, godzi w tożsamość i poczucie godności narodowej całego Narodu Polskiego i znieważa Go.

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. uhonorował Żołnierzy Wyklętych ustanawiając dzień 1 marca dniem ich pamięci. W preambule ustawy czytamy: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (…)”. Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest hołdem oddanym przez Państwo polskie swoim bohaterom i obrońcom, za ofiarę życia dla Polski. Nie po to prawdziwi Polacy oddają chwałę i cześć tym wspaniałym żołnierzom, ażeby pogrobowcy reżimu komunistycznego znieważali i zniesławiali ich pamięć.

W tej sprawie wszystkie polskie organizacje niepodległościowe, szkoły patriotyczne, organizacje polonijne żądają ścigania karnego i ukarania Joanny Senyszyn za tę wyjątkową, jadowitą podłość, która wyczerpuje przesłanki bytu przestępstw z art. 133, 212 § 2 i 216 § 2 Kodeksu karnego.

Jak można znieważać oficerów i żołnierzy, z których znaczna część została odznaczona orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Jak można zniesławiać takich komendantów i dowódców jak Zastępcę Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, który był dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego, płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, który z całym IV Zarządem WiN został zamordowany 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jak można zniesławiać kresowych straceńców takich jak mjr Maciej Kalenkiewicz ps. Kotwicz, poległy z 37 żołnierzami na polu bitwy w Surkontach, jak można zniesławiać płk Antoniego Olechnowicza, ostatniego komendanta Okręgu Wileńskiego AK, czy też dowódcę V i VI Brygady Wileńskiej mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” i zamordowaną siedemnastoletnią sanitariuszkę z jego oddziału słynną Danutę Siedzikównę „Inkę”. Jak można zniesławiać Cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, dowódcę oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie, bohatera narodowego rotmistrza Witolda Pileckiego i tysiące innych zasłużonych żołnierzy polskich pomordowanych na Kresach Rzeczypospolitej, w więzieniach PRL i łagrach syberyjskich, tylko za to, że walczyli o wolność Polski, żołnierzy, którzy zawsze stosowali zasady dyscypliny i regulamin wojskowy obowiązujący w wojsku polskim przed 1939 r. Jak można zniesławiać pomordowanych Żołnierzy Wyklętych, których groby zostały ukryte, a ślady zbrodni na nich dokonanej zacierano przez lata, aby ich bohaterstwo w walce o wolną Polskę zostało na zawsze zapomniane.

Wypełniając obowiązek określony w art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do czynu z art. 133 KK, jednocześnie dotknięci do głębi zniesławieniem i znieważeniem w postaci kwalifikowanej, tj. przy pomocy środków masowego komunikowania, na podstawie art. 60 § 1 i art. 60 § 2 Kodeksu postępowania karnego wnosimy o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego przez Prokuratora w sprawie ściganej z oskarżenia prywatnego i objęcie oskarżeniem publicznym sprawczyni tych przestępstw, albowiem wymaga tego ważny interes społeczny, a wyrządzona krzywda obrońcom Ojczyzny jest ogromna. Interes społeczny uzasadniający w tej sprawie ściganie z urzędu wyraża się nie tylko w tym, że poprzez celową i upokarzającą publiczną wypowiedź znanego polityka, jednym czynem dokonano znieważenia i zniesławienia ogromnej rzeszy polskich bohaterów i ich rodzin. Interes społeczny wyraża się również w tym, że żyjący jeszcze pokrzywdzeni tą wypowiedzią żołnierze ze względu na swój bardzo zaawansowany wiek i stan zdrowia, a także stan majątkowy, nie mają możliwości należytej obrony swoich słusznych interesów. Ponadto publicznoskargowy charakter postępowania uzasadnia przepis art. 52 § 1 KPK ze względu na fakt, iż zdecydowana większość Żołnierzy Wyklętych już nie żyje i część z nich nie pozostawiła po sobie osób najbliższych mogących wykonywać prawa przysługujące pokrzywdzonemu lub tożsamość tych osób nie została ujawniona. Na państwie polskim ciąży obowiązek ochrony czci i godności tych szczególnie zasłużonych obywateli, stąd wszczęcie postępowania przez Prokuratora i nadanie sprawie publicznoprawnego wymiaru jest uzasadnione i konieczne. Oszczerstwa i kłamstwa wypowiadane przez czołową działaczkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joannę Senyszyn pod adresem najwspanialszych bohaterów narodowych zasługują na ściganie karne z całą surowością prawa.

W ramach wszczętego postepowania karnego wnosimy o przeprowadzenie dowodu z zeznań następujących świadków:

  1. Pana Leszka Żebrowskiego – historyka, autora publikacji na temat Polskiego Podziemia Antykomunistycznego.
  2. Pana Kazimierza Krajewskiego – historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, autora publikacji na temat Polskiego Podziemia Antykomunistycznego,
  3. Pana dr Macieja Korkucia – historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, autora publikacji naukowych m.in. na temat działalności mjr Józefa Kurasia „Ognia”,

na okoliczność wykazania, iż cytowana wypowiedź Joanny Senyszyn nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Oświadczenie ZZNSZ ws Senyszyn.pdf

 

 

 

 

 

Logo

O nas

Fundacja Łączka funkcjonuje i działa od 2014 r. tylko dzięki darowiznom od naszych darczyńców oraz dotacjom celowym, które pozyskujemy na poszczególne, realizowane przez nas projekty.

Przekaż datek

Kontakt