Statut

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Łączka. Fundację powołano aktem założycielskim z dn. 4.12.2013 Rep A numer 21298/2013 sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego z Warszawy.

§2.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r, nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza zagranicami kraju. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 6.

Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. Pieczęć może zawierać znak graficzny Fundacji.

§ 7.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 8.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury

Cele i zasady działania fundacji

§ 9.

Celem Fundacji jest:

1. Objęcie opieką Kwatery Ł „Łączki” na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach. Objęcie opieką środowiska rodzin żołnierzy straconych i spoczywających w Kwaterze Ł.

2. Prowadzenie i popieranie wszelkiej działalności naukowej, publicystycznej, edukacyjnej i popularyzatorskiej związanej z Kwaterą Ł i spoczywających w niej Żołnierzach Podziemia Antykomunistycznego.

3. Współpraca z młodzieżą w celu przekazania jej idei, wartości obywatelskich i patriotycznych jakie przyświecały życiu i walce jaką prowadzili zamordowani przez komunistów Żołnierze Podziemia. Antykomunistycznego odnalezieni w Kwaterze Ł na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

4. Opieka nad miejscami tajnego pochówku ofiar reżimu komunistycznego.

5. Organizowanie opieki nad rodzinami żołnierzy podziemia antykomunistycznego – ofiarami reżimu komunistycznego,

6. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i charytatywnym mającym na celu przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych,

7. Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie ochrony i popularyzacji dóbr kultury, dziedzictwa narodowego oraz działalności edukacyjnej dotyczącej historii Polski,

8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, niepodległościowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w kraju i za granicą

9. Promocja polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami

10. Propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych oraz wspieranie inicjatyw w tym zakresie

11. Opieka, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie miejsc, pamiątek oraz zbiorów związanych z polską historią i kulturą

12. Działalność w zakresie kultury, nauki, oświaty, wychowania, w tym również polegająca na kształceniu studentów i uczniów – mająca na celu edukację młodego pokolenia dotyczącą odkłamywania i przekazywania prawdy o najnowszej historii Polski.

13. Działalność na rzecz zapobiegania fałszowaniu historii Polski.

14. Popularyzacja wolontariatu

§ 10.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1). Organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji oraz debat publicznych mających na celu popularyzację wiedzy na temat historii Polski, rozwoju polskiego społeczeństwa

2). Opracowywanie oraz realizację programów badawczych, informacyjnych, edukacyjnych, wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat historii Polski, rozwoju świadomości narodowej oraz kulturalnej, zjawisk: społecznych, ekonomicznych, obywatelskich, politycznych

3). Współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi lub zagranicznymi w zakresie edukacji historycznej, obywatelskiej, społecznej oraz kulturalnej,

4). Prowadzenie działalności kulturalnej

5). Organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych , w tym zbiórek publicznych i balów charytatywnych

6). Organizowanie oraz prowadzenie imprez/wydarzeń publicznych

7). Programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, oraz specjalistów zajmujących się odkłamywaniem najnowszej historii Polski

8). Promowanie i prowadzenie inicjatywy wydawniczej, oświatowej i edukacyjnej oraz organizowanie sympozjów i konferencji naukowych lub popularno społecznych,

9) Wspieranie, organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, propagowanie historii Polski, tradycji, postaw patriotycznych,

10). Współpraca i pomoc organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom, fundacjom i instytucjom, których statutowych cele są zbierze z statutowymi celami Fundacji „Łączka”

11). Współpraca z uczelniami oraz innymi instytucjami edukacyjnymi

12). Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie integracji europejskiej, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących w z funduszy UE oraz wspierane inicjatyw gospodarczych oraz samorządowych umożliwiających ich skuteczną absorpcję

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, z Polski i zagranicy, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 12.

Działalność statutowa Fundacji stanowi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

2. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.Z)

3. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

4. wydawanie książek (58.11.Z)

5. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

6. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)

7. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)

8. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

9. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)

Majątek i dochody fundacji

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 500 zł. (pięćset złotych) określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 Statutu oraz składniki majątkowe, w tym środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 14.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1) darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,

2) dotacji i subwencje osób prawnych,

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6) środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne.

7) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów

8) dochodów w tytułu udziału Fundacji w zyskach spółek prawa handlowego, w których akcje lub udziały zostały przez Fundację objęte.

9) inne legalne źródła dochodu.

§ 15.

W ramach Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16.

Majątek Fundacji przeznaczony jest w całości na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej działania. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową zgodna z działalność pożytku publicznego realizowaną przez Fundację.

§ 17.

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim moim majątkiem.

§ 18.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub wprost, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy i Organizacja Fundacji

§ 19.

Organami Fundacji są:

• Zgromadzenie Fundatorów,

• Zarząd Fundacji,

• Rada Nadzorcza Fundacji.

§ 20.

Zarząd Fundacji składa się od jednej (1) do trzech (3) osób i jest powoływany na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 21.

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 22.

Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem, interesem celem statutowym Fundacji lub w celu wyrządzenia jej szkody lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

§ 23.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów. Pierwszego Prezesa oraz Wiceprezesów Fundacji wybiera Zgromadzenie Fundatorów.

§ 24.

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji.

§ 25.

Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

6) zajmuje się uchwalaniem rocznych i wieloletnich planów finansowych,

7) sporządza przewidziane prawem sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe i przedstawiania je za pośrednictwem Rady Nadzorczej Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów.

8) występuje z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o powołaniu członka do Rady Nadzorczej Fundacji

9) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji

10) określa strukturę organizacyjną Fundacji

§ 26.

1.Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Zgromadzenie Fundatorów.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków.

§ 28.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawnieni są:

a) w przypadku powołania zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

b) w przypadku powołania zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 29.

W każdym przypadku do czynności prawnej w wyniku, której nastąpi rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Fundacji w kwocie powyżej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Zgromadzania Fundatorów.

§ 30.

Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy.

§ 31.

1.Zgromadzenie Fundatorów wykonuje uprawnienia wskazane w statucie niezależnie od liczby żyjących członków. W przypadku śmierci Fundatorów, kompetencje Zgromadzenia Fundatorów przejmie Rada Nadzorcza Fundacji.

2. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

§ 32.

Rada Nadzorcza Fundacji jest ciałem nadzorczo-kontrolnym Fundacji

§ 33.

Rada Nadzorcza Fundacji składa się od jednej (1) do trzech (3) osób i jest powoływana na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upływa z dniem 31 grudnia 2014 roku.

§ 34.

Fundator nie może zostać członkiem Rady Nadzorczej Fundacji.

§ 35.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000, Nr 26, poz.306 z późń. zmianami)

2. Zgromadzeniu Fundatorów służy prawo odwołania całej Rady Nadzorczej Fundacji, jak również każdego z jej członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem, interesem, celem statutowym Fundacji lub w celu wyrządzenia jej szkody lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji.

§ 36.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Pierwszego Przewodniczącego wybiera Zgromadzenie Fundatorów.

§ 37.

Rada Nadzorcza Fundacji zbiera się, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy i działa według regulaminu uchwalonego przez siebie.

§ 38.

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły przechowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 39.

Do kompetencji Rady Nadzorczej Fundacji należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi kierunków działania Fundacji,

2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i udzielanie absolutorium,

4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

5) zatwierdzanie planów i programów finansowych, a także sprawozdań z ich wykonania,

Zmiana Statutu

§ 40

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu oraz celów Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

Postanowienia Końcowe

§ 41.

1.Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 42.

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 43.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

§ 44.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.